Xác minh đơn hàng đỏ, xanh, vàng | Smartlog

Đối với người tiêu dùng cá nhân, xác minh tín dụng phải được thực hiện trước khi phát hành đơn hàng và cam kết về hàng tồn kho. Xác minh tín dụng sẽ diễn ra trên mạng và gần thời gian thực. Đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, mỗi khách hàng nên được phân loại là:

  • khách hàng đèn xanh (những khách hàng đó không có lịch sử thanh toán mẫu với các đơn đặt hàng được phát hành mà không kiểm tra tín dụng)
  • Khách hàng đèn vàng (những khách hàng có lịch sử thanh toán từ tốt đến trung bình có một mẫu đơn hàng chỉ định trước được kiểm tra hoặc kiểm tra tất cả đơn hàng vượt quá giá trị được xác định trước) hoặc
  • khách hàng đèn đỏ (những người có lịch sử tín dụng xấu và tất cả các đơn đặt hàng được kiểm tra tín dụng.)