Hồ sơ hoạt động SKU xếp loại và phân loại các mặt hàng dựa trên $ và doanh thu. Danh mục A thường bao gồm 5% mặt hàng đầu tiên và thường chiếm khoảng 80% hoạt động doanh thu; Loại B trong 15% tiếp theo của các mặt hàng thường chiếm khoảng 15% doanh thu; Và loại C là 80% còn lại của các mặt hàng chiếm 5% tổng doanh thu. Ba loại này thường tạo nên các điểm phân chia tự nhiên trong việc tạo ra một chính sách dịch vụ khách hàng được phân khúc.