Bản mô tả hoạt động doanh thu mặt hàng-khách hàng là một sự phân phối chung cho thấy số tiền $ hoặc doanh thu đơn vị thực hiện trong chín hoặc nhiều phân đoạn hơn của doanh nghiệp. Bản mô tả tiết lộ số tiền doanh thu đạt được trên một mặt hàng A đến khách hàng A, mặt hàng A đi đến khách hàng B, …, mặt hàng C đến khách hàng C. Nó làm nổi bật sự khác biệt đáng kể trong hoạt động logistics trong các kênh khác nhau của cùng một doanh nghiệp. Ví dụ, có rất ít khách hàng, rất ít mặt hàng, khối lượng lớn, doanh thu cao và sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc AA. Thông thường có rất nhiều khách hàng, rất nhiều mặt hàng, khối lượng thấp, doanh thu thấp, và ít hoặc không có sự cạnh tranh trong danh mục CC. Chiến lược logistics phải phản ánh những sự tương phản rõ rệt này.