Tự động hóa (automation) đang thay đổi mọi thứ, từ những phương tiện vận chuyển sản phẩm đến các hoạt động kho bãi đồng thời hỗ trợ người lao động trong suốt chuỗi cung ứng.

Các quyết định dựa trên dữ liệu là chìa khóa để tăng cường sử dụng tài sản, nâng cao hiệu quả và giảm sự biến động trong chuỗi cung ứng. Do vậy, vai trò của dữ liệu và sự cần thiết phải nắm bắt và truyền tải thông tin tiếp tục gia tăng. (more…)