Việc ra quyết định dựa vào dữ liệu cho phép các chủ hàng và 3PL tăng hiệu quả, hợp lý hóa hàng hoá và quản lý hàng tồn kho một cách chính xác. Những người trong chuỗi cung ứng đồng ý rằng việc có thêm thông tin có thể giúp thúc đẩy các kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, các công ty đang phải vật lộn để tích hợp luồng thông tin và tận dụng được giá trị từ dữ liệu liên quan đến mỗi chuyển động của lô hàng.  (more…)