Bài học về năm giai đoạn phát triển nhóm trong một dự án và vai trò của lãnh đạo nhóm

Bài học về năm giai đoạn phát triển nhóm trong một dự án và vai trò của lãnh đạo nhóm

Quá trình xây dựng và phát triển một đội nhóm để đảm trách một dự án được các nhà nghiên cứu thực nghiệm cho là trải qua 5 giai đoạn. Bản thân chúng ta khi tham gia vào một đội nhóm để giải quyết một bài toán đặt ra cho nhóm cũng đã từng kinh qua những giai đoạn này, một cách vô thức có thể chúng ta không nhận ra.

 

Bạn có lúc cảm thấy thực sự căng thẳng, chống đối và bất hòa với các thành viên khác trong nhóm? Hay bạn cảm (và cả các thành viên khác của nhóm) cảm thấy mù mờ về phương hướng mà bạn đang đi? (more…)