Bài báo trình bày những phát hiện của nghiên cứu định tính từ UPS, cùng với một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện bởi GreenBiz vào tháng 6 năm 2017.

 

Tính bền vững của logistics đô thị là một vấn đề quan trọng đối với các thành phố đang phát triển nhanh trên toàn thế giới.

(more…)