Báo cáo khảo sát thị trường 3PL toàn cầu: khoảng trống lớn trong năng lực CNTT

Báo cáo khảo sát thị trường 3PL toàn cầu: khoảng trống lớn trong năng lực CNTT

Trong bài viết này, Smartlog xin lược trích một số kết quả nổi bật được đưa ra trong báo cáo “2016 Third-party Logistics study”, một nghiên cứu hàng năm được đăng trên trang supplychain247. Bài nghiên cứu dựa trên khảo sát 267 công ty bao gồm những công ty sử dụng và không sử dụng dịch vụ 3PL và công ty 3PL/4PL, gần 89% trong số đó ở các lĩnh vực tiêu biểu nhất của nền kinh tế như sản xuất, bản lẻ, dược phẩm, thực phẩm nước uống, truyền thông-điện tử-internet, ô tô, năng lượng, xây dựng, logistics, còn lại 11% là các công ty ở lĩnh vực khác. Đồng thời nội dung bài nghiên cứu cũng là kết quả các webminars, webcasts, conference và đúc kết từ các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành như Supply Chain Management Review, Logistics Management, Inbound Logistics, Logistics Quarterly, Industry Week, Supply Chain Quarterly và Supply Chain Digest.

(more…)