Khảo sát Thiết bị Kho và DC 2017: Đầu tư tăng lên do áp lực dịch vụ tăng

Khảo sát Thiết bị Kho và DC 2017: Đầu tư tăng lên do áp lực dịch vụ tăng

Trong kết quả của “Cuộc khảo sát hàng năm về thiết bị trung tâm phân phối (DC) và kho hàng” của PRG, có 2 phát hiện lớn nổi bật. Thứ nhất, chi tiêu nói chung tăng lên đáng kể trong các loại, trong đó bao gồm các giải pháp về hệ thống thông tin (information system). Và thứ hai, những áp lực liên quan đến hoạt động xử lý đơn hàng (fulfillment) trong thương mại điện tử (e-commerce) đang xuất hiện – với một số công ty phản hỏi kỳ vọng rằng những áp lực này sẽ tăng lên.

(more…)