Xu hướng sản xuất theo phương pháp in 3D năm 2018

Xu hướng sản xuất theo phương pháp in 3D năm 2018

Dưới đây là một số xu hướng trong sản xuất chúng ta có thể mong đợi để xem trong năm mới.   Chúng ta biết lối vào của sản xuất bồi đắp (additive manufacturing hay 3D printing) (một hình thức của sản xuất phân tán – distributed manufacturing) là một trong những sự...