Giao thông đô trị làm tắc nghẽn đường xá trong các thành phố, góp phần gây nên ô nhiễm và tăng chi phí cho việc kinh doanh. Nhưng báo cáo mới nhất của McKinsey & Company mà Smartlog sẽ giới thiệu tóm tắt dưới đây đã cho thấy có nhiều cách để làm tốt hơn. (more…)