Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 3: Bổ sung đơn hàng hiệu quả

Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 3: Bổ sung đơn hàng hiệu quả

Trong hai phần trước, chuỗi các Kiến thức cơ bản về quản lý kho hàng hiện đại – Warehouse basics series mà Smartlog đã giới thiệu, chúng ta đã tìm hiểu qua việc nhận hàng hóa, đưa chúng vào lưu kho và tổ chức chúng như thế nào để chờ đợi nhu cầu. Và bây giờ chức năng bổ sung đơn hàng (replenishment) chịu trách nhiệm cho sự di chuyển của sản phẩm từ kho – hoặc, trong một số trường hợp, trực tiếp từ khu vực tiếp nhận – đến nơi chúng sẽ được chọn (picking area). (more…)

Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 2: Putaway – Đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó

Kiến thức cơ bản về kho hàng hiện đại – Phần 2: Putaway – Đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó

Sau khi việc tiếp nhận xác định bạn có những gì và bao nhiêu, thì bây giờ là lúc bạn phải tìm ra nơi và cách thức làm thế nào để đưa chúng đi vào lưu trữ.

Trong bài đầu tiên của chuỗi các Kiến thức cơ bản về quản lý kho hàng hiện đại – Warehouse basics series mà Smartlog đã giới thiệu đến các bạn, chúng ta đã biết qua về cách nhận hàng, đơn vị hóa chúng cho phù hợp với vị trí lưu trữ và tổ chức chúng để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển vào kho (putaway*). (more…)