THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Số liệu thời gian phản hồi Dịch vụ Khách hàng

 

Hai số liệu thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng là thời gian nhập đơn hàng (OET) và thời gian xử lý đơn hàng (OPT).

 

Thời gian nhập đơn hàng (OET) là thời gian trôi qua từ lúc đặt hàng cho đến khi nhập vào đơn hàng hoàn tất và thu thập để xử lý. Đối với các đơn đặt hàng nhận qua thư, thời gian nhập đơn hàng bao gồm thời gian vận chuyển (ITT), thời gian chờ nhập đơn hàng và thời gian nhập đơn hàng. Đối với các đơn đặt hàng nhận được bằng fax, thời gian nhập đơn hàng bao gồm thời gian truyền fax, thời gian chờ đợi để nhập đơn hàng, và thời gian gõ phím và / hoặc thời gian quét để nhập đơn đặt hàng. Đối với các đơn hàng nhận được qua điện thoại, thời gian nhập đơn hàng bao gồm thời gian chờ đợi khách hàng, thời gian đàm thoại, và thời gian gõ phím cho chuyên viên nhập đơn hàng. Đối với các đơn hàng được nhận bằng điện tử, thời gian nhập đơn hàng được giảm xuống thành thời gian truyền đơn hàng. Một khoảng thời gian nhập đơn hàng thông thường theo loại đơn hàng được cung cấp dưới đây.

 

image461

Khung thời gian nhận đơn hàng đặc trưng

Đồng hồ thời gian xử lý đơn hàng bắt đầu khi đơn hàng được nhập vào và được xác nhận bởi hệ thống xử lý đơn hàng và dừng lại khi đơn hàng được phát hành cho nhà kho (hoặc nhà máy) để soạn hàng. Thời gian xử lý đơn hàng bao gồm thời gian để xác minh thông tin khách hàng, xác minh thanh toán các khoản tín dụng, lô hàng theo lịch cần giải phóng, và dừng lại để đưa tới kho để lắp ráp..

Leave a Reply

Your email address will not be published.