Smartlog Toolkits: Thực hành 5S

Nội dung bao gồm

  • Định nghĩa – 5S là gì?
  • Vì sao cần phải biết đến 5S?
  • Sự lãng phí trong Sản xuất và Quản trị
  • Lợi ích của 5S
  • Các giai đoạn của 5S
  • Thực hiện 5S
  • 5S và sự thay đổi trong Quản lý
  • Tính chất chính
  • Duy trì 5S
  • Thiết kế/ Kế hoạc triển khai

Smartlog toolkits: Thực hành 5S

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các nội dung bắt buộc được đánh dấu *