fbpx

Smartlog Toolkits: Quản lý tinh gọn

Quản lý tinh gọn

Nội dung bao gồm

  • Định nghĩa
  • Nguyên tắc tinh gọn
  • Ý tưởng tinh gọn
  • Triển khai & Hiện thực hóa
  • Công cụ & Phương thức
  • Mô tả

Smartlog Toolkits: Quản lý tinh gọn

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272