fbpx

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Bằng việc kích hoạt tài khoản hoặc ghé thăm Website, quý Khách hàng được xem là đồng ý với Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này. Do đó, chúng tôi và quý Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

“Thông tin”: Thông tin được giải thích theo nghĩa rộng, bao gồm và không giới hạn bởi các dữ liệu, tài liệu, thông tin tài chính, thông tin bán hàng (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email liên lạc, tài khoản mạng xã hội của khách hàng, …), thông tin giá, thư chào hàng, danh sách khách hàng, …. thuộc quyền sở hữu của Khách hàng và được Khách hàng đăng tải lên Website này; và các thông tin được cung cấp bởi người sử dụng trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ IP, ….

“Lưu trữ và thu thập Thông tin”: Thông tin được chúng tôi thu thập và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi (hoặc của nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của chúng tôi) và chúng tôi không sao chép, chuyển đổi, hoặc lưu trữ bất cứ Thông tin nào trong các máy tính có thể truy cập từ bên ngoài máy chủ.

“Quyền sở hữu Thông tin”: Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các Thông tin thuộc quyền sở hữu của Khách hàng vẫn sẽ là tài sản thuộc độc quyền sở hữu của Khách hàng. Không có việc chuyển giao hoặc cho phép cho bất cứ bên nào được quyền sở hữu hoặc sử dụng Thông tin, trừ những quy định trong Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin này hoặc quy định khác của pháp luật Việt Nam.

“Sử dụng Thông tin”: Chúng tôi sử dụng các thông tin nhằm mục đích để giúp phát triển và cải thiện Website của chúng tôi trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn hoặc giúp cho người sử dụng Web nâng cao trải nghiệm khi viếng thăm, thực hiện giao dịch tại Website. Chúng tôi không sử dụng Thông tin cho mục đích trái pháp luật hoặc để có được bất kỳ ưu thế trong thương mại nào so với bên tiết lộ Thông tin.

“Quy định về chia sẻ Thông tin với Đối tác thứ ba”: Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin của quý Khách hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý Khách hàng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể thuê hoặc hợp tác với các công ty hoặc cá nhân khác để cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc thực hiện một số dịch vụ, công việc có liên quan (“Đối tác”), trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin trong phạm cần thiết để Đối tác có thể thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ và sẽ yêu cầu Đối tác bảo mật Thông tin của Khách hàng như chính chúng tôi.

Quy định về tiết lộ Thông tin”: Trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiết lộ những Thông tin của quý Khách hàng cho các Cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của quý Khách hàng cho mục đích mà pháp luật Việt Nam cho phép, hoặc để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian lận hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như của Khách hàng của chúng tôi, hoặc người sử dụng Web. Trong các trường hợp này, quý Khách hàng đồng ý và miễn trừ mọi trách nhiệm cho chúng tôi khi cung cấp Thông tin cho bên thứ ba theo quy định này.

Quy định về hoàn trả và tiêu huỷ Thông tin”: Trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu quý Khách hàng có yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc tiến hành xoá bỏ, tiêu hủy Thông tin. Chúng tôi cam kết sẽ không giữ lại dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ bản sao nào của Thông tin và cam kết xoá bất kỳ Thông tin nào đang được lưu trữ trên bất kỳ hệ thống máy tính hoặc dưới bất kỳ hình thức điện tử nào của chúng tôi.

 

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272