Hệ thống Smartlog Transport Management system (STM) phù hợp với những doanh nghiệp nào ?

Hệ thống STM hướng đến các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp phân phối hàng hoá.

Hướng đến mục tiêu tạo nên sự liên kết các chủ thể trong việc quản lý hàng hóa trong chuỗi cung ứng, STM cung cấp các tiện ích để mỗi doanh nghiệp có thể quản lý vận hành nội bộ. Các chủ thể liên quan đến vận chuyển hàng hoá có thể tham gia trên cùng một hệ thống với các chức năng cụ thể như :

Chủ hàng lập đơn hàng gửi xuống cho nhà vận tải để thực hiện vận chuyển đồng thời giám sát được việc vận chuyển của đơn hàng của mình và nhận được các báo cáo liên quan tức thời.

Nhà vận tải nhận được đơn hàng của chủ hàng có thể quản lý quá trình vận chuyển thông qua đội xe nhà hay gửi cho đơn vị khác vận chuyển (Vendor). Đồng thời cùng với chủ hàng giám sát tình trạng đơn hàng, giảm thiểu các công việc sao kê báo cáo, đối chiếu với khách hàng.

Luôn bắt kịp với xu hướng phát triển của thị trường, Smartlog tin tưởng với hệ thống STM sẽ giúp các doanh nghiệp triển khai CNTT vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách thuận lợi và tối ưu nhất.

          Lợi ích đối với nhà vận tải :

 • Gợi ý kế hoạch điều phối sao cho chi phí vận chuyển thấp nhất
 • Gợi ý kết hợp các nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa thiết bị vận chuyển
 • Giám sát tài xế và đơn hàng thông qua thiết bị Mobile App
 • Quản lý được thiết bị vật tư, đội xe linh hoạt và chính xác
 • Đưa ra các báo cáo hoạt động kinh doanh, sao kê, đối chiếu với nội bộ hay khách hàng kịp thời
 • Đưa ra các phân tích kinh doanh theo từng giai đoạn
 • Khai thác khả năng vận chuyển của đội xe và quay vòng xe

  Lợi ích đối với doanh nghiệp 3PL

 • Gợi ý kế hoạch điều phối sao chi phí vận chuyển là thấp nhất thông qua việc phân đơn hàng cho chính đội xe nhà hay gửi cho đối tác vận tải khác
 • Đưa ra bảng đánh giá hiệu quả và chi phí đối với từng đối tác vận tải khác
 • Giám sát việc vận chuyển đơn hàng đối với đội xe nhà và xe đối tác
 • Tích hợp với nhiều thiết bị khác theo yêu cầu của đối tác
 • Đưa ra các báo cáo hoạt động kinh doanh, sao kê , đối chiếu với nội bộ hay khách hàng, đối tác nhanh chóng kịp thời
 • Đưa ra các phân tích cho biết hiệu quả của việc ra quyết định kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn
 • Quản lý thiết bị vật tư thay thế, đội xe, bảo trì
 • Tùy biến các báo cáo, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
 • Lưu trữ dữ liệu hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ các nhu cầu khác
 • Tăng cường doanh thu thông qua việc khai thác được quay vòng xe

  Lợi ích đối với Chủ Hàng

 • Giám sát việc vận chuyển đơn hàng và rủi ro đột xuất xảy ra với đơn hàng
 • Nắm được chi phí phải chi trả cho đơn hàng
 • Tích hợp với các thiết bị nội bộ để có bộ cơ sở dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Đánh giá hiệu quả, chi phí đối với các đơn vị vận tải khác nhau nhằm đưa ra quyết định hợp tác kinh doanh
 • Tạo lập đơn hàng trực tiếp, giảm thiểu các thao tác thiết lập đơn hàng và thông báo theo truyền thống.
 • Đưa ra các báo cáo dựa trên dữ liệu trong hệ thống nhằm đưa ra thông số giúp cho việc đưa ra các kế hoạch phát triển kinh doanh cho các kỳ tiếp theo.