Phân tích khả năng sinh lợi của SKU bằng cách kết hợp doanh thu, giá vốn hàng bán (COGS), chiết khấu, khấu trừ và chi phí logistics. Ngoài ra, lợi tức trên hàng tồn kho được tính cho mỗi SKU. Cả hai đều nên được sử dụng trong hợp lý hóa SKU và lập kế hoạch kiểm kê. SKU Phân tích khả năng sinh lợi của SKU là một tính năng trong mô-đun khai thác dữ liệu SKU của Hệ thống khai thác dữ liệu Logistics SCIOPS. (1) dòng của nguyên vật liệu, thông tin và tiền bạc giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp bao gồm các quy trình về dịch vụ khách hàng, quản lý hàng tồn kho, cung cấp, vận chuyển và lưu kho (2) các hoạt động của dịch vụ khách hàng, quản lý hàng tồn kho, cung cấp, vận chuyển và lưu kho Hệ thống khai thác dữ liệu.