Xác nhận và nhập đơn hàng là hoạt động của xác nhận nhu cầu khách hàng và nhập nó vào hệ thống riêng của chúng tôi để xử lý. Nguyên tắc chính là làm cho việc nhập đơn hàng càng thân thiện với khách hàng càng tốt. Không có gì bực bội hơn cho khách hàng hơn là phải vất vả để đặt hàng sản phẩm; trên thực tế cực kì bực bội khi đặt hàng!

 

Hoạt động nhập đơn hàng là điểm giao với khách hàng và nó thường tạo ấn tượng chung cho khách hàng. Trải nghiệm nhập đơn hàng phải thật đáng nhớ. Ví dụ, các trung tâm gọi điện thoại CSR tốt nhất biết ai đang gọi điện trước khi họ trả lời điện thoại và có thông tin khách hàng chuyên sâu trong hồ sơ và trên màn hình để chuẩn bị CSR cho cuộc hội thoại nhập đơn hàng. Một nguyên tắc quan trọng khác trong việc nhập đơn đặt hàng của khách hàng là cung cấp cho khách hàng càng nhiều lựa chọn cho việc nhập đơn hàng càng tốt. Một lưới lớn hơn bắt được nhiều cá hơn!

 

Hệ thống nhập đơn hàng cũng phải cung cấp chế độ hiển thị hàng tồn kho trong thời gian thực (đối với cam kết hàng tồn kho trên mạng); thời gian vận tải đến ước tính; đặt hàng một lần và một yêu cầu; Quản lý liên lạc tiên tiến; Giám sát sự hài lòng của khách hàng trên mạng; Và thông tin khảo sát trên mạng.