THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Chính sách dịch vụ khách hàng

Tôi đã được nghe nói, “Quản lý khách hàng hoặc họ sẽ quản lý bạn.” Chính sách dịch vụ khách hàng (CSP) là bước đầu tiên trong việc quản lý khách hàng và nhu cầu chủ động. Chính sách dịch vụ khách hàng (CSP) là hợp đồng giữa tổ chức logistics và khách hàng. Nó định hình các mục tiêu dịch vụ cho logistics. Chính sách dịch vụ khách hàng đặt ra yêu cầu dịch vụ cho từng quy trình logistics bao gồm quản lý hàng tồn kho, cung cấp, vận chuyển và lưu kho. Chính sách dịch vụ khách hàng là nền tảng cho quy hoạch tổng thể logistics.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.