THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Lot Size

Lot Size

The lot size (LS) (also known as the replenishment quantity (RQ) or the cycle stock (CS)) is the number of units that arrive in a... Xem thêm.

461 lượt xem
Các bước theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Các bước theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Một khi chính sách dịch vụ khách hàng đã được thiết lập, giám sát hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng... Xem thêm.

358 lượt xem
Push or Pull

Push or Pull

Có hai mô hình khái niệm để quản lý hàng tồn kho - đẩy và kéo. Mô hình hàng tồn kho đẩy được gọi là... Xem thêm.

487 lượt xem